4pi - Zmieniamy organizacje. Na dobre!

O 4pi

4pi to pełny kąt bryłowy w przestrzeni trójwymiarowej. Takim językiem posługują się matematycy. My komunikujemy się bardziej zrozumiale :-) Spoglądamy we wszystkich kierunkach, tak aby nie przeoczyć żadnego wymagania naszego Klienta i dostarczyć mu najlepsze rozwiązania.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy niezależną firmą konsultingową. Nie jesteśmy dystrybutorami technologii, możemy więc obiektywnie doradzać przy zakupie rozwiązań IT. Działamy od 1995 roku. Posiadamy certyfikat ISO 9001.

Przygotowujemy koncepcje i pozyskujemy fundusze na realizację projektów. Nie tylko informatycznych.

Opisujemy i optymalizujemy procesy biznesowe. Doskonalimy organizacje i systemy zarządzania. Wdrażamy zmiany.

Budujemy polityki bezpieczeństwa. Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa. Zarządzamy ryzykiem.

Lubimy projekty IT. Definiujemy wymagania, zarządzamy projektami. Zajmujemy się ich audytem i kontrolą. Wspieramy odbiory.

Jesteśmy ekspertami w procesach zakupowych. Szczególnie tych zgodnych z Prawem zamówień publicznych. Przygotowujemy pełną dokumentację formalną oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.

Co zrobiliśmy?

Studium wykonalności i zarządzanie programem modernizacji polskiego eCła. Wartość ok. 170 mln zł. MF.

Studium wykonalności projektu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wartość ok. 190 mln zł. GITD.

Wsparcie przetargu na wirtualne więzienie, czyli System Dozoru Elektronicznego SDE. Budżet ok. 360 mln zł, czas trwania od ogłoszenia do podpisania umowy 6,5 miesiąca. MS.

Dwuletni audyt i monitoring bezpieczeństwa wyborów parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich w projekcie systemu „Platforma Wyborcza”. KBW.

Audyt Infrastruktury Techniczno-Systemowej KSI. 30 tys. komputerów, ponad 500 serwerów, kilka mainframe’ów, setki urządzeń sieciowych, kilkadziesiąt macierzy, 45 tys. pracowników. ZUS.

Liczby 4pi

Tyle projektów doradczych i zleceń zrealizowaliśmy dla naszych Klientów. Ogromną większość stanowiły projekty typu umowa o dzieło. Zrealizowanie konkretnego zadania w wyznaczonym terminie. Zwykle bardzo krótkim. Jesteśmy szybcy i elastyczni. Dostosowujemy się do wymagań naszego Klienta.
Tyle postępowań publicznych zgodnych z Ustawą Pzp przygotowaliśmy lub przeprowadziliśmy. Mamy unikalne doświadczenia łączenia znajomości formalizmów i praktyk zamówień ze specyfiką przedmiotu zamówienia z branży IT. Wspieraliśmy przetargi o wartości od kilkudziesięciu tys. zł do ok. 360 mln zł.
Taką łączną wartość mają unijne projekty, dla których wspieraliśmy pozyskanie środków. Przygotowywaliśmy studia wykonalności, wnioski konkursowe, umowy o dofinansowanie. Niemal wszystkie projekty dostały dofinansowanie.
To wartość zakończonego w 2013 r., 3,5-letniego kontraktu na zarządzanie Programem e-Cło w Ministerstwie Finansów. Programu o wartości 170 mln zł obejmował ok. 20 projektów modernizacji polskiego cła.
Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm konsultingowych branży IT na rynku. Dzięki naszemu profesjonalizmowi oraz niezależności od dostawców technologii możemy służyć naszym ogromnym doświadczeniem zarówno Klientom publicznym, jak i komercyjnym.

Nasze Usługi

Świadczymy najwyższej jakości usługi doradcze zgodnie z wypracowanym, powtarzalnym procesem. Starannie określamy potrzeby Klienta, produkty, oraz efekty współpracy. Zarządzamy zleceniami, jak projektami. Dokumenty produktowe uzgadniamy na możliwie wczesnym etapie. Przekazujemy je do Klienta dopiero po przejściu wewnętrznego procesu zapewnienia jakości. Utrzymujemy bliski kontakt. Wywiady analityczne, warsztaty, sesje interaktywne, badania, ankiety - to nasze metody pracy. Pracujemy efektywnie i nie obciążamy Klientów nadmiernie swoją obecnością :)

4pi

Procesy zakupowe

Łączymy kompetencje praktycznej znajomości Prawa zamówień publicznych, oraz zaawansowanych projektów informatycznych. Od blisko 20-lat pilotujemy wdrożenia. Potrafimy ocenić ryzyko i korzyści wprowadzania nowych rozwiązań IT. Dbamy o właściwe prowadzenie przetargów i umieszczenie odpowiednich zapisów w umowie z wykonawcą. Respektujemy wymagania instytucji kontrolujących postępowania w projektach unijnych. Naszym celem jest szybki wybór najlepszego wykonawcy i zawarcie z nim umowy.

 • Przetargi Prawa zamówień publicznych

  Przygotowujemy pełną dokumentację postępowania publicznego; SIWZ, umowę, oraz wszelkie załączniki. Budujemy Opis Przedmiotu Zamówienia. Odpowiadamy na pytania wykonawców. Reagujemy na formalne pisma, wezwania do wyjaśnień i uzupełnień, pomagamy w odwołaniach. Badamy i oceniamy wnioski oraz oferty. Wspieramy w wyborze najlepszej oferty. Obsługujemy różne tryby - od przetargu ograniczonego po konkurs. Zarządzamy ryzykiem przetargu. Pilotujemy całość postępowania.

 • Przetargi komercyjne

  W przetargach komercyjnych lub realizowanych poza ustawą Pzp, bardziej rozwinięte organizacje stosują własne regulaminy zakupowe. W przypadku ich braku, proponujemy swoje lub też wypracowanie własnych procedur Klienta.

 • Opis Przedmiotu Zamówienia

  OPZ jest kluczowym elementem dokumentacji przetargowej. Dla systemów informatycznych przeprowadzamy analizę wymagań i budujemy modele. Określamy usługi towarzyszące wdrożeniu i utrzymaniu systemu. Potrafimy opisać różne przedmioty zamówienia, od sprzętu, infrastruktury i systemów IT, poprzez złożone usługi, aż po inne urządzenia, samochody, produkty...

 • Platformy zakupowe

  Przyszłość zakupów, a dla wielu już teraźniejszość, to zakupy elektroniczne. Doradzamy, jak wdrożyć w firmie elektroniczne procesy zakupowe. Jak korzystać z platform zakupowych i jak je integrować ze swoimi systemami.

Projekty informatyczne

Wciąż wiele projektów informatycznych jest źle prowadzonych. Często wynika to z niepotrzebnej koncentracji na szczegółach technologii, a nie na organizacji i zarządzaniu. Organizacja z natury przeciwstawia się zmianie, próbując utrzymać status quo. Zarządzając projektem warto sobie z tego zdawać sprawę. I traktować wdrożenie systemu, jak wprowadzania zmiany do organizacji.

 • Specyfikacja wymagań

  Pierwszy krok przy wdrożeniu systemu, to odpowiedź na pytanie - co system powinien robić?. W języku inżynierii systemowej nazywamy to analizą wymagań. Określa ona zakres systemu, jego kontekst oraz rolę w organizacji Klienta. Wymagania funkcjonalne oraz techniczne, wydajnościowe, bezpieczeństwa. Precyzyjne opisanie wymagań jest fundamentalnym elementem sukcesu wdrożenia.

 • Zarządzanie projektem

  Skuteczne wdrożenie zależy od dobrego zarządzania. Zarządzamy projektami Klientów, a nawet programami projektów. Wykonujemy analizy wymagań, projektujemy infrastrukturę IT, budujemy mechanizmy bezpieczeństwa. Organizujemy biuro projektu. Dostarczamy konsultantów, kierowników projektów i zespoły wspierające.

 • Odbiory, testy, audyt

  Odbiór prac jest niezwykle istotnym elementem projektu. Często skomplikowanym i trudnym. Wtedy dopiero widzimy, co tak naprawdę kupiliśmy i czy wykonawca dobrze zrozumiał wymagania. Wspieramy Kliena w procesie odbioru. Planujemy, specyfikujemy i przeprowadzamy testy. Wykonujemy także audyty projektów. Jest to jednak niezależna ocena, która nie pozwala nam na uczestnictwo w projekcie.

4pi
4pi

Procesy, organizacja, zmiana

Podejście procesowe pozwala skupić się na efektywności, doskonalić i optymalizować procesy zarządzania. Mimo, iż nie jest to ostatni krzyk mody, metoda analizy i dostrajania procesów jest wciąż efektywna. Analiza procesów to świetny punkt wyjścia do doskonalenia dojrzałości organizacji.

 • Analizy procesów biznesowych

  Przeprowadzamy analizę procesów biznesowych organizacji. Budujemy modele stanu docelowego, ale też obecnego, jeśli jest to uzasadnione. Wykrywamy złe przebiegi, wąskie gardła, ślepe, czy nadmiarowe przepływy danych.

 • Wdrożenie zmiany strategicznej

  Zmiana funkcjonowania dojrzałej organizacji jest bardzo trudna. Nie wystarczy zarządzić nowy sposób działania. Trzeba zjednać do niego pracowników i menedżerów. A najlepiej wypracować zmianę razem z nimi. Tak, aby czuli się jej współautorami. I stali się emisariuszami jej wdrożenia. Prowadzimy warsztaty i całe projekty wdrożenia zmiany strategicznej.

 • Zarządzanie procesowe

  Punktem wyjścia jest model procesów organizacji. A kluczem, wypromowanie właścicieli procesów. A następnie świadomych ich uczestników. Dla modeli definiujemy wskaźniki efektywności. Optymalizujemy przebiegi i całe grupy procesów. Budujemy procesowe struktury zarządzania. Także zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie informatyką

Informatyka dzisiaj jest już wszędzie. Praktycznie wszystkie firmy wykorzystują systemy informatyczne. Od pisania tekstów, poprzez wsparcie zarządzania organizacją, aż po nowe produkty rynkowe, które mogą funkcjonować tylko dzięki technologii IT. W każdym z tych przypadków technologia powinna być możliwie niezawodna, wydajna, bezpieczna i transparentna. Krytyczne staje się efektywne nią zarządzanie.

 • Strategie zastosowań technologii informacyjnych

  Wysokopoziomowe spojrzenie na aktualne i możliwe zastosowania informatyki w organizacji. Identyfikacja bieżących problemów i niedomagań IT. Analiza obszarów krytycznych wykorzystania IT oraz obszarów strategicznych obecnych i w perspektywie najbliższych lat. Analiza obejmuje również kwestie sprzętowe, outsourcing, usługi, wsparcie użytkowników.

 • Zarządzanie usługami IT, SLA/OLA

  Budujemy organizację zarządzania usługami IT w oparciu o ITIL. Doskonalimy procesy i procedury z tym związane. Budujemy katalog usług IT. Definiujemy ich poziom. W kategoriach jakości, dostępności, bezpieczeństwa. Przygotowujemy umowy określające poziom świadczonych usług OLA/SLA wraz z mechanizmami pomiaru tego poziomu. Uzależniamy sposób wynagradzania za świadczenie usług od osiąganych wskaźników.

 • Koncepcje, studia wykonalności

  Każdy system, albo projekt wymaga koncepcji. Wraz z Klientem wypracowujemy koncepcje jego systemów. Dla projektów przeprowadzamy studia wykonalności. Sprawdzamy warianty realizacji, budujemy projekcje finansowe. Obsługujemy projekty unijne. Przygotowujemy studia wykonalności wg wymagań unijnych, a także wnioski o dofinansowanie, czy umowy konsorcyjne.

4pi

Zespół 4pi

W zespole 4pi pracują doświadczeni konsultanci posiadający wieloletnią praktykę, a także certyfikaty branżowe m.in. ITIL, ISO/IEC 27001, CISM, CISSP, CISA, ISO 22301, ISO 9001, ISTQB, MSP, PRINCE2, TOGAF. Wśród naszych konsultantów znajdują się osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych, a także uprawnienia audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta. Obsługujemy zlecenia zarówno po polsku, jak i po angielsku. I nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje. Zarząd Spółki:

prezes zarządu

Wojciech Kreft

partner, prezes zarządu

Absolwent matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął na Wydziale Cybernetyki WAT. Od ponad 20 lat zajmuje się konsultingiem. Z sukcesem zrealizował już kilkaset projektów, m.in. dla banków, telekomów, energetyki i administracji. Posiada certyfikaty PRINCE2 Practitioner, TOGAF Certified, ISO 27 001, ITIL Foundation. Z pasją realizuje nowe zadania. Podróże, muzyka, kino i dobra kuchnia, zajmują go po godzinach.

wiceprezes zarządu

Andrzej Zdzitowiecki

partner, wiceprezes zarządu

Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki SGH. Pracował w firmach dystrybucyjnych i doradczych. Ponad 20 lat praktyki konsultingowej. Udział w licznych projektach doradczych. Certyfikat PRINCE2 Practitioner. Po godzinach celnie strzela sportowo.

Wybrane Projekty

Nasze doświadczenie to kilkaset zrealizowanych projektów. Zarządzamy nimi, przygotowujemy, kontrolujemy i audytujemy. Zarządzamy też programami, procesami, usługami, wymaganiami, zespołami, odbiorami. A nawet bezpieczeństwem. Wciąż jednak się rozwijamy. I szukamy nowych, lepszych rozwiązań. Bazujemy na zdobytych doświadczeniach i sprawdzonych wzorcach. Stosujemy międzynarodowe standardy i metodyki. Wypracowujemy również własne. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Każdy projekt traktujemy jak nowe wyzwanie. Jesteśmy odpowiedzialni i wiarygodni. I lubimy swoją pracę.

Kontakt

Jesteśmy firmą warszawską, ale działamy na terenie całej Polski, a nawet poza jej granicami. Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych usług, projektów, skontaktuj się z nami już teraz! Wyślij wiadomość lub po prostu zadzwoń.

Well done! You successfully read this important alert message.

Wyślij wiadomość

Nazwisko nie może być puste
Wpisz proszę poprawny adres mailowy
Wiadomość nie może być pusta